LAMPART GROUP S.A.
WŁADZE I STRUKTURY

ZARZĄD

Prezes Zarządu:
Robert Glinicki

Członek Zarządu:
Wojciech Majer

Rada Nadzorcza:
Grażyna Biskupska
Maciej Woźniak

Prokurent:
Mirosław Domański
Adam Glinicki

DANE SPÓŁKI

Lampart Group S.A.
ul. Grójecka 194/127
02-390 Warszawa

KRS: 0000504539
NIP: 521-366-93-04
REGON: 147194496
MSW: RD-40/2014
MSW: RD-127/2020

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 100.000zł

STRUKTURA OP

Dyrektoriat Operacyjny:
◾Dział Gospodarczy
◾Dział Kryminalny
◾Dział Windykacji
◾Dział Obyczajowy
◾Dział Poszukiwań
◾Dział Techniczny

◾Operacje Specjalne:
    Krajowe
    (KOS/GI/SSR/LS)

STRUKTURA CO

Dyrektoriat Komercyjny:
◾Dział Marketingowy
◾Dział Handlowy:
  ◾Biuro Centralne
  ◾Centrale Doradcze:
     ◾Krajowe (17)
     ◾Zagraniczne (10)

◾Operacje Specjalne:
    Międzynarodowe
    (IT/MOS/INTERSOC)

STRUKTURA LW

Dyrektoriat Prawny:
◾Dział Prawny
◾Dział Rekomendacji i Analiz Prawnych

STRUKTURA FA

Dyrektoriat Finansowy:
◾Dział Administracji
◾Dział Księgowości

ZARZĄD I NAJWYŻSZA KADRA MANAGERSKA


DESKRYPCJA KOMPETENCJI I OSTATNICH STANOWISK FUNKCYJNYCH

Robert
Glinicki

Prezes Zarządu
Specjalista ds. Przestępstw Gospodarczych i Bezpieczeństwa w Biznesie.

Wojciech
Majer

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Grażyna
Biskupska

Rada Nadzorcza
Naczelnik Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Maciej
Woźniak

Rada Nadzorcza
Negocjator Sił Powietrznych NATO, Administrator Systemów IT Rządowej Agencji NCIA.

Mirosław
Domański

Prokurent
Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Krzysztof
Komorowski

Szef Biura Wywiadu IT
Oficer Operacyjny Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

Wojciech
Brochwicz

Szef Rady Doradczej
Dyrektor Urzędu Ochrony Państwa, Doradca Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Ollivier
Mafaya

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Międzynarodowych Operacji Specjalnych (EMEA/APAC/NA).

Dominika
Sumińska

Office Manager
Sekretarz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (V Wydział Karny).

Norbert
Glinicki

Dyrektor Prawny
Radca Prawny, Koordynator Naczelny ds. Rekomendacji i Analiz Prawnych.

Mariola
Wołoszyn

Profiler Naczelny
Oficer Wydziału Psychologów Policyjnych Komendy Głównej Policji.

Adam
Glinicki

Prokurent
Ekspert ds. zabezpieczeń pasywnych i produktów opancerzonych.

***
KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Lampart Group Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 194/127, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.