W jaki sposób agencja detektywistyczna ujawnia majątek ukrywany przez dłużników?

ukryty majątek agencja detektywistyczna

Choć wierzycielom zwykle nie jest do śmiechu, wiele anegdot związanych z długami bardzo trafnie oddaje ich sytuację. Jedna z nich mówi, że w sytuacji, gdy ktoś jest winien tysiąc złotych, jest to zwykle dla niego spory problem. Kiedy jednak dług wynosi sto tysięcy lub milion osobą, która znajduje się w prawdziwym kłopocie jest sam wierzyciel. Rzeczywiście szanse na odzyskanie długu, zwłaszcza przez osobę, która nie jest do tego merytorycznie przygotowana, okazują się bardzo iluzoryczne. Prawdopodobieństwo skutecznej egzekucji spada jeszcze bardziej wówczas, gdy dłużnik aktywnie szuka sposobów na ukrycie swego majątku. W takich sytuacjach jedynym i niezwykle skutecznym wyjściem bywa skorzystanie z oferty windykacji dłużnika proponowanej przez doświadczoną firmę zajmującą się poszukiwaniem zatajonych aktywów i dochodzeniem roszczeń. Taką firmą jest agencja detektywistyczna. Zobaczmy, jak wygląda formalna procedura windykacji i sprawdźmy, w jaki sposób dłużnicy potrafią zwodzić wierzycieli.

W jaki sposób można dochodzić swoich wierzytelności?

Odzyskiwanie należności bywa kłopotliwe, niezależnie od tego, czy wynikają one ze zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i nieopłaconymi fakturami w przypadku kupującego albo spełnieniem określonego świadczenia przez sprzedawcę, czy też łączą się z zawarciem umów cywilno-prawnych lub regulowania nałożonych przez sąd alimentów. Tradycyjne metody działania przewidziane przez przepisy Kodeksu cywilnego nie zawsze okazują się w takich przypadku skuteczne, a formalności są nie tylko długotrwałe z uwagi na częste celowe maksymalne wydłużanie wszystkich terminów przez dłużników, ale również wymagają skrupulatnego przestrzegania obowiązujących procedur.

Osoby, które zdecydują się na dochodzenie swoich roszeń, mogą próbować podejmować z dłużnikiem rozmowy, mające na celu wypracowanie akceptowalnego dla obu stron rozwiązania. Polubowne załatwienie sprawy oznacza zawsze najniższe możliwe koszty postępowania oraz najszybszy jego przebieg. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy winnemu określoną kwotę będzie zależało na spłacie, a taka sytuacja należy jednak do rzadkości. Inną metodą jest wszczęcie postępowania komorniczego. Musi ono być jednak poprzedzone uzyskaniem wyroku sądowego, niezbędne będzie więc wystąpienie z właściwym pozwem oraz właściwe udokumentowanie istnienia długu, a także wcześniejszych prób jego odzyskania w postaci wezwania do zapłaty. Po uzyskaniu odpowiedniego wyroku, co również może być trudne, ze względu na podejmowane często przez dłużników próby jego odwleczenia, wierzycielowi pozostaje uzyskanie klauzuli wykonalności. Dopiero tytuł wykonawczy umożliwia odwiedzenie komornika i zlecenie mu odzyskania należności.

Wyjawienie majątku – czy zawsze jest skuteczne?

Wierzyciele często korzystają z możliwości wystąpienia do sądu o tzw. wyjawienie majątku. Polega ono na sądowym zobowiązaniu do przekazania spisu posiadanych przez siebie aktywów, a jednocześnie łączy się z wpisaniem do rejestru dłużników na okres 10 lat, co bywa skutecznym narzędziem wpływu. Jest to o tyle istotne, że umożliwia przekazanie komornikowi informacji o tym, gdzie ma poszukiwać środków pieniężnych czy nieruchomości. Korzystanie z usług komornika bez wskazania źródeł zaspokojenia roszczenia znacząco obniża szanse na pełne zaspokojenie wierzyciela. Warto też pamiętać, że zajęcie innych rzeczy niż gotówka wiąże się z koniecznością przeprowadzenia licytacji komorniczej, a dopiero uzyskane w ten sposób środki mogą być przekazane wierzycielowi. W zależności od tego, co składa się na majątek mogą to być kwoty niepokrywające kosztów całego postępowania.

Czasami czynności wykonywane przez komornika bywają nieskuteczne, jeśli dłużnik podejmuje aktywne działania związane z ukrywaniem swego majątku. W takich przypadkach kluczowe może być wcześniejsze odnalezienie majątku oraz połączenie go z osobą dłużnika, np. przez złożenie tzw. skargi paulińskiej. Pozwala ona na anulowanie skutków czynności prawnych wykonanych przez dłużnika w celu ukrycia swojego majątku, np. fikcyjnej sprzedaży lub darowizny.

Strategie ukrywania majątku – czy agencja detektywistyczna może zapobiec ich realizacji?

Wielu dłużników za wszelką cenę stara się ukryć przed wierzycielem swój majątek, tak by nie zostać zmuszonym do uregulowania długu. Jednocześnie zwykle dokładają oni wszelkich starań, by sprawować nad nim kontrolę i de facto móc z niego korzystać. Lista wykorzystywanych metod jest bardzo długa, a pomysłowość nieograniczona. W przypadku bardziej złożonych operacji wyśledzenie całej transakcji i udowodnienie jej fikcyjnego charakteru umożliwiające po uzyskaniu wyroku sądowego skuteczną egzekucję niezbędne będzie skorzystanie z usług, jakie oferuje doświadczona agencja detektywistyczna, która nie tylko stwierdzi sam fakt takiego działania, ale również zbierze przekonujący dla sądu materiał dowodowy.

Działania zmierzające do ukrycia majątku zależą od kwot wierzytelności oraz majątku dłużnika i charakteru długów. Przy dochodzeniu świadczeń wynikających z zasądzonych alimentów jedną z częstszych metod jest ukrywanie swoich dochodów. Wiąże się to np. z pracą „na czarno”, prowadzeniem działalności gospodarczej na fikcyjną osobę i rozliczaniem się przy wykorzystaniu jej danych, a także pobieraniem po ustaleniu z pracodawcą zdecydowanej większości wynagrodzenia w formie wolnej od zajęcia diety, co agencja detektywistyczna wykryje bez większego trudu.

Podstawowym sposobem na ukrycie majątku jest jego przekazanie w formie darowizny lub fikcyjnej sprzedaży podstawionej osobie – członkowi rodziny lub komuś, kto cieszy się zaufaniem dłużnika. Metodą na „zabezpieczenie” majątku przed egzekucją może też być obciążenie hipoteki nieruchomości wysokim kredytem bankowym, co uniemożliwi jego zajęcie i sprzedaż. Wiele osób decyduje się na zakładanie kolejnych kont bankowych, także na podstawione osoby i przelewanie swoich środków na coraz to nowe numery rachunków, co utrudnia ich wyśledzenie i opóźnia całą procedurę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często uciekają się do rejestrowania fikcyjnych spółek o skomplikowanych wzajemnych powiązaniach. Sposobem jest także przenoszenie firmy poza granice kraju, co może bardzo podnieść koszt prowadzenia postępowania i zniechęcić wierzyciela do dalszych poszukiwań. Agencja detektywistyczna wykaże takie działania, czyniąc wierzytelność realnie odzyskiwalną.

Dłużnik także bywa fachowcem!

Warto pamiętać, że „profesjonalni” dłużnicy, którzy są winni znaczne sumy wielu wierzycielom, często korzystają z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii, które podsuwają im sposoby na obronę przed działaniami wierzyciela. W takiej sytuacji samodzielne próby dochodzenia roszczenia mogą tylko pogłębić poniesioną stratę. O wiele skuteczniejsze będzie skorzystanie z równie fachowego wsparcia, tym bardziej że koszty prowadzonych przez specjalistów działań nie są zwykle wysokie w stosunku do kwot, o jakie toczy się walka.

Podobne wpisy