para kłóci się
Ustalenia majątkowe

Zdrada w związku nieformalnym a podział majątku

Niewierność jednego z partnerów to jeden z najczęstszych powodów rozpadu związku. Gdy osoby żyjące w nieformalnej relacji decydują się na jej zakończenie, zaczyna się walka o zgromadzony przez nie majątek. Rozliczenie majątkowe konkubinatu w wielu przypadkach bywa trudniejsze od podziału majątku dorobkowego małżonków. Związki partnerskie nie są w Polsce regulowane prawnie, a rozliczenie majątkowe byłych konkubentów to odwieczny problem polskiego ustawodawstwa.  

Podział majątku w związku nieformalnym

Polski system prawny wciąż nie przewiduje żadnych regulacji dotyczących stosunków prawnych pomiędzy osobami pozostającymi w nieformalnym związku. Oznacza to, że również po jego rozpadzie niedopuszczalne jest stosowanie przepisów przewidzianych dla instytucji małżeństwa. Z tego powodu rozliczenie majątku byłych konkubentów musi odbywać się na ogólnie przyjętych zasadach kodeksu cywilnego, które nie uwzględniają wyjątków typowych dla związków małżeńskich.

Byli partnerzy posiadający wspólny majątek powinni rozliczać się poprzez zniesienie współwłasności. Majątek konkubinatu może być rozliczany także jako bezpodstawne wzbogacenie. Dotyczy to przede wszystkim nakładów, jakie jeden z partnerów dokonał na rzecz drugiego (budowa lub remont domu, kupno samochodu). Należy przy tym dysponować fakturami za wykonane usługi oraz dowodami zakupu wszystkich nabytych przedmiotów. W przypadku zaciągnięcia wspólnego kredytu na dużą kwotę o zabezpieczeniu należy pomyśleć wcześniej. Proporcje własności powinny zostać określone i potwierdzone stosowną umową sporządzoną u notariusza. Dzięki temu zakupioną wspólnie działkę czy mieszkanie można sprzedać, a następnie podzielić się zarobionymi z tego tytułu pieniędzmi według proporcji wskazanych w akcie notarialnym.

Czy zdrada jednego z partnerów ma wpływ na podział majątku?

Rozstanie to zawsze bardzo trudne przeżycie dla każdego z partnerów. W wielu sytuacjach nie ma jednak innego wyjścia, ponieważ osoba zdradzona nie potrafi na nowo zaufać niewiernemu partnerowi. Z prawnego punktu widzenia zdrada nie ma jednak żadnego wpływu na decyzję sądu związaną z podziałem zebranych przez partnerów dóbr. Po rozpadzie małżeństwa obaj małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku, chyba że sąd w wyniku postępowania toczonego w sprawie rozwodowej postanowi inaczej. Ma to miejsce np. w przypadku, gdy sąd orzeka rozpad małżeństwa z winy jednego z małżonków. Wynika to z regulacji zawartych m.in. w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W sytuacji związków nieformalnych rozliczenie majątkowe odbywa się na zasadach wymienionych powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *